TEÓRIA A VEDA V ARCHITEKTÚRE A URBANIZME: PÄŤDESIAT ROKOV ČASOPISU A&U

Matúš Dulla

Čomu sa venovali príspevky, ktoré publikoval časopis Architektúra & urbanizmus počas svojej polstoročnej existencie? Štúdia sa zaoberá prínosom zakladateľských osobností (Emanuel Hruška, Tibor Zalčík a Richard Kittler), všíma si programové koncepcie a osobitne najvýraznejší prelom v histórii časopisu – začiatok deväťdesiatych rokov 20. storočia. Predmetom štatistickej analýzy je frekvencia výskytu hlavných tematických oblastí, konjunktúra niektorých tém (napr. témy tvorba životného prostredia alebo biografií architektov), podiel domácich a zahraničných autorov, nárast počtu žien-autoriek alebo zastúpenie svetovo známych autorov medzi prispievateľmi. Sleduje sa podiel viacerých vedných disciplín na formovaní profilu časopisu. Záver sa venuje jeho súčasnému smerovaniu, zameranosti na nedávnu históriu architektúry a dosahu na stredoeurópsky architektonický priestor.

Kúpiť celý článok