MALÉ DEJINY, PRÍRUČNÉ TEÓRIE A NESYSTEMATICKÉ KRITIKY SÚDOBÁ ARCHITEKTÚRA NA STRÁNKACH ČASOPISU ARCHITEKTÚRA & URBANIZMUS

Henrieta Moravčíková

Štúdia opisuje formu, obsah a priebeh diskusie o súdobej architektúre na stránkach časopisu v ostatnom polstoročnom období. Na pozadí základnej umenovednej kategorizácie textov na historiografické, teoretické a kritické, približuje hlavné témy dobovej architektonickej diskusie. Ukazuje, ako sa záujem o bilancujúce historiografické texty, ktorý charakterizoval písanie o súdobej architektúre v sedemdesiatych rokoch 20. storočia, postupne menil na preferenciu kritických textov tematizujúcich zmenu architektonickej paradigmy a konfrontáciu modernistických a postmoderných stanovísk. Zameriava sa pritom najmä na obdobie sedemdesiatych až deväťdesiatych rokov a na tú líniu reflexie súdobej architektúry, ktorá priamo reagovala na zmenu architektonickej paradigmy a mala polarizujúci ráz.

Kúpiť celý článok