KONFERENCIA O VEDECKÝCH PROBLÉMOCH ARCHITEKTÚRY Z ROKU 1958 A JEJ MOŽNÉ REKAPITULAČNÉ, GENERUJÚCE A MODELUJÚCE LÍNIE

Marian Zervan

Štúdia sa zaoberá významom tretej vedeckej konferencie, ktorú v päťdesiatych rokoch 20. storočia usporiadal Ústav stavebníctva a architektúry SAV pod názvom O vedeckých problémoch architektúry. Iniciátorom konferencie bol akademik Emil Belluš, ktorý na ňu pozval významných českých a slovenských architektov aj historikov umenia. Konferencia rokovala o dvoch tematických blokoch problémov: 1. Čo je architektúra v socializme, 2. Aké sú úlohy vedy v architektúre. Text je teoretickou analýzou základných pojmov v týchto blokoch. V centre pozornosti sú koncepcie architektúry a pojmy socialistická architektúra, veda o architektúre a veda v architektúre. Význam konferencie sa nachádza v troch základných líniách: rekapitulačnej, generujúcej a modelujúcej.
Prvá línia preukazuje, že významy a definičné procedúry neboli len dobovo aktualizované, ale pretrvávali v nich tradície myslenia predovšetkým českej avantgardy. Druhá línia naznačuje, že priamo v diskusiách vznikali nové významové modifikácie a generovali sa nové verzie. Tretia línia ukazuje, v čom mala konferencia vzorový modelujúci potenciál do budúcnosti.

Kúpiť celý článok