AKUSTICKÉ VLASTNOSTI BAUMHORNOVÝCH SYNAGÓG NA SLOVENSKU
Pavol Brezina, Lucia Šutková, Peter Zaťko
Stavby Leopolda Baumhorna na Slovensku predstavujú unikátnu zbierku diel, ktoré sú zaujímavé nielen z architektonického, ale aj z akustického hľadiska. Keďže objekty v súčasnosti neslúžia pôvodnému účelu, ale prevažne organizovaniu kultúrno-spoločenských akcií, je dôležité zaoberať sa ich akustickými vlastnosťami. Predkladaná štúdia prezentuje základné akustické charakteristiky synagóg v Nitre, v Liptovskom Mikuláši a v Lučenci získané terénnym akustickým výskumom. Súčasne poukazuje na dôležitosť uchovávania takéhoto typu informácií ako formy nehmotného kultúrneho dedičstva.