ASANÁCIA: Premeny vyvlastňovacej legislatívy v prvej polovici 20. storočia Bratislave a jej priemet do plánovania hlavného mesta na príklade Námestia slobody

Peter Szalay

Asanácia, ako „čistenie“ stavebného pozemku od existujúcej, nevyhovujúcej zástavby patrí medzi charakteristické nástroje v procese modernej prestavby miest a zároveň je jednou z najzjavnejších a najradikálnejších oblastí v ktorých architektúra a urbanizmus materializuje zákon. V štúdii sa zameriavame na skúmanie vývoja asanačných zákonov a ich priemet do praxe plánovania a rozhodovania o výstavbe z perspektívy budovania moderných hlavných miest, a to na príklade tvorby asanačných zákonov v Bratislave, na konkrétnej lokalite dnešného Námestia slobody, ktoré bolo ohniskom premýšľania o meste, ako centre vlády a administratívy Slovenska.