50 ROKOV čASOPISU

Šesťdesiate roky minulého storočia boli pre československé kultúrne a intelektuálne prostredie mimoriadne priaznivé. V tom období sa zrodilo množstvo pozoruhodných iniciatív vo všetkých oblastiach spoločenského života. Výnimkou nebolo ani prostredie vedy. Dobový entuziazmus, rozvoj nových smerov bádania a snaha prezentovať dosiahnuté výsledky na najvyššej úrovni sa premietli aj do založenia prvého vedeckého časopisu v odbore architektúra a urbanizmus v Československu. Architektúra & urbanizmus, časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu vznikol v roku 1967 na pôde Ústavu stavebníctva a architektúry SAV v Bratislave v spolupráci s Kabinetom teorie architektury a tvorby životního prostředí Československej akademie věd v Prahe. V čase svojho vzniku však nebolo toto periodikum pozoruhodné len svojím obsahom, ale aj formou. Autorkou pôvodného grafického návrhu časopisu bola slovenská výtvarníčka Tatiana Križanová Lizoň. Štvorcový formát a obálka výraznej farebnosti, ktorej plochu vypĺňali začiatočné písmená časopisu v minuskulách boli charakteristickým produktom šesťdesiatych rokov. Hypertrofované malé písmená au zoradené jedno pod druhým sa stali poznávacím znamením časopisu na vyše 20 rokov. K zmene layoutu došlo až v roku 1991. Novú grafi ckú úpravu a logo časopisu v podobe štylizovaného A&U navrhol architekt Peter Moravčík. Zatiaľ čo poznávacia značka časopisu pretrvala bez zmeny až do roku 2015, podoba obálky aj vnútorného zalomenia sa v nasledujúcich rokoch zmenila hneď dvakrát. V roku 1993 podľa návrhu grafi ckej dizajnérky Jany Sapákovej a v roku 2009 podľa návrhu historika umenia Petra Szalaya. Grafi cká podoba časopisu tak dokonale odrážala nielen jeho vnútornú dynamiku ale aj širšie spoločenské okolnosti. Tradíciu vysokej výtvarnej kultúry časopisu sme sledovali aj vtedy, keď sme uvažovali o tom, ako vizualizovať jeho päťdesiaty ročník. Podoba časopisu sa preto prvý krát v jeho histórii stala predmetom výtvarnej súťaže. Súťaž prebehla v dvoch kolách na prelome rokov 2014 a 2015. Zúčastnili sa jej poprední predstavitelia a predstaviteľky slovenského dizajnu Juraj Blaško, Anna Jablonowska-Holy, Matúš Lelovský, Peter Liška, Boris Meluš a Ľubica Segečová. Porota v zložení Marcel Benčík, Ľubica Hustá, Henrieta Moravčíková, Mária Rišková a Peter Szalay nakoniec zverila grafickú stránku časopisu do rúk dizajnéra a pedagóga Vysokej školy výtvarných umení Juraja Blaška. Časopis tak vychádza v novej podobe, ktorá nadväzuje na vysokú výtvarnú kultúru tohto periodika, rozvíja jeho potenciál a pri zachovaní kontinuity s minulosťou posúva časopis aj vizuálne do 21. storočia.