Výzva na zasielanie príspevkov
        Architektúra & urbanizmus 3 – 4 /2018

Architektonický výskum vo veku výpočtového navrhovania

V súčasnosti je problematické pomenovať oblasť, v ktorej výpočtové technológie nehrajú podstatnú rolu. Navrhovanie architektúry pritom nie je výnimka. Počítače ovplyvňujú všetky štádiá architektonickej tvorby od návrhu cez optimalizáciu až po výrobu. Vývoj výpočtových technológií a digitalizácie architektonických nástrojov radikálne ovplyvnil architektonickú prax a architektonický výskum. Koncentrácia procesu návrhu, analýzy, simulácie a fabrikácie do spoločne zdieľanej digitálnej platformy ponúka potenciál silnejšej spätnej väzby, efektívnejšej spolupráce, a teda inovatívnejšieho a kreatívnejšieho architektonického riešenia. Nové technológie navrhovania a výroby premieňajú podobu disciplíny a kladú väčší význam na experiment, testovanie, prototypizáciu a vývoj. Táto premena vyzdvihuje rolu architektonického výskumu, ktorý už nie je izolovateľný od ďalších humanitných, prírodných a technických odborov. Architektonický výskum vo veku výpočtového navrhovania je multidisciplinárne, systematické a kreatívne hľadanie procesov, materiálov a geometrií, ktorých výsledkom je architektúra vychádzajúca z interakcie tokov hmoty, energie a informácií.

Prvou zmenou paradigmy, ktorú priniesla digitalizácia v oblasti architektonického navrhovania, bola možnosť pracovať s komplexnou geometriou, zaznamenávať, sprostredkovať a materializovať organické tvary a rozšíriť notačný ráz architektonického záznamu o nové virtuálne trojrozmerné modely. Architektonický výskum a avantgardná prax na prelome storočia možno z formálnej stránky opísať ako architektúru spline kriviek (podľa matematického záznamu voľných kriviek, ktoré architekti prevzali s automobilového a leteckého priemyslu). Súčasná dostupnosť informačných kapacít a výpočtových výkonov prináša ďalšiu zmenu paradigmy, keď notácia ani iné spôsoby kompresie informácií nie sú nevyhnutné. Táto zmena už ovplyvňuje priemysel a jej implementácia v architektúre je zásadným smerom súčasného architektonického výskumu, ako môžeme sledovať na popredných akademických platformách aj v medzinárodnej architektonickej praxi.

I v slovensko-českom akademickom prostredí je v posledných rokoch badateľný záujem o výpočtové navrhovanie na architektonických školách ako VŠVU v Bratislave, UMPRUM a ČVUT v Prahe. V roku 2017 bola na UMPRUM inštalovaná výstava Akademické platformy výpočtového navrhovania, kde boli prezentované výskumné architektonické prototypy z Bartlett UCL, ICD Stuttgart, IAAC Barcelona, CITA Kodaň, TU Viedeň alebo ETH Zürich a boli zorganizované aj viaceré architektonické sympóziá o aktuálnych tendenciách (EAB # 3, Meetup Prague a ďalšie). V roku 2018 vyjde v nakladateľstve UMPRUM prvá obsiahlejšia publikácia mapujúca nové, ako aj už publikované texty. Aktuálna výzva časopisu Architektúra & urbanizmus má ambíciu priniesť najnovšie výsledky architektonického výskumu vo veku výpočtového navrhovania. 

Časopis Architektúra & urbanizmus privíta príspevky, ktoré sa venujú architektonickému výskumu v oblasti výpočtového navrhovania. Príspevky sa môžu zaoberať tak konkrétnymi výskumnými projektmi, ako aj širším hodnotením procesov v súčasnom architektonickom výskume.

Editori tematického čísla:
Imrich Vaško a Shota Tsikoliya

Termíny a podmienky:
Príspevky zasielajte na adresu redakcie najneskôr do 30. 4. 2018

Podrobnosti k výzve a ďalším technickým parametrom k rukopisu nájdete na webovej stránke časopisu