INFORMÁCIE PRE AUTOROV A AUTORKY

Časopis uverejňuje výsledky vedeckého bádania v oblasti architektúry a urbanizmu. Pred zaslaním príspevku si pozrite zameranie časopisu.

Príspevky publikujeme v troch rubrikách.

Vedecké štúdie – rozsiahly ucelený text prezentujúci výsledok vedeckého skúmania,
Fórum – správy z výskumu, nové objavy
Recenzia – recenzie knižných publikácií, výstav a iných vedeckých podujatí

Musí ísť o pôvodné, dosiaľ nepublikované autorské texty. Všetky príspevky v časopise prechádzajú anonymným posúdením. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky na základe posúdenia odmietnuť, respektíve žiadať ich úpravu.

Autori a autorky, ktorých štúdie úspešne prešli recenzným konaním, sú povinní uhradiť poplatok 200,- € určený na redakčné spracovanie príspevku. Poplatok nie je povinný v prípade príspevkov vyžiadaných redakciou.

 

PRI PRÍPRAVE TEXTOV VENUJTE PROSÍM POZORNOSŤ NASLEDUJÚCIM INŠTRUKCIÁM:

Limit znakov:
Rozsah rukopisu sa počíta podľa znakov vrátane medzier. Do celkového rozsahu sa zarátavajú aj tabuľky a grafy, popisy k obrázkom, koncové obrázky.
1. Vedecké štúdie by nemali presiahnuť rozsah 36 000 znakov vrátane medzier.
2. Fórum by nemali presiahnuť rozsah 20 000 znakov vrátane medzier.
3. Recenzie by nemali presiahnuť rozsah 10 800 znakov vrátane medzier.

Jazyk, formát a úprava textu:
1. Texty môžu byť odovzdané v slovenčine, v češtine alebo v angličtine.
2. Texty majú byť vo formáte doc., rtf. alebo odt.
3. Poznámky majú mať formu koncových poznámok, nie poznámok pod čiarou.
4. Odkazy a citácie je potrebné uvádzať v zmysle platnej slovenskej normy.

Textové doplnky:
1. K Vedeckej štúdii je autor povinný dodať resumé v rozsahu maximálne 9 000 znakov vrátane medzier (v britskej angličtine).
2. K rubrike Fórum je autor povinný dodať resumé v rozsahu maximálne 3 600 znakov vrátane medzier (v britskej angličtine).
3. K Vedeckej štúdii, ako aj k rubrike Forum je autor povinný dodať Anotáciu v rozsahu 700 znakov vrátane medzier (v angličtine a v slovenčine/češtine) a 5 až 7 kľúčových slov.

Obrazové a grafické materiály:
1. Obrazové a grafické materiály nesmú byť súčasťou textového dokumentu.
2. Umiestnenie každej ilustrácie musí byť vyznačené v texte. Každá ilustrácia musí mať popis s uvedením autora a zdroja.
3. Za autorské práva k obrazovým materiálom zodpovedá autor.
4. Bitmapová grafika má byť vo formáte jpg. alebo tif., pričom rozlíšenie nesmie byť menšie ako 300 dpi pri šírke obrazu 150 mm.
5. Vektorová grafika má byť vo formáte ai. alebo pdf.
6. Tabuľky a grafy bez špecifického grafického stvárnenia zasielajte vo formáte xml.

Zasielanie príspevku:
1. Príspevky treba zaslať e-mailom na adresu technickej redakcie Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
2. Na zasielanie príloh môžete použiť cloudové služby ako dropbox, google disk alebo webovú službu wetransfer

 

PRÍKLADY CITÁCII:

Knihy a monografické publikácie

PRIEZVISKO AUTORA, Meno autora, rok. Názov publikácie. Podnázov. Vydanie. Miesto vydania: Vydavateľ. Počet strán. Edícia, číslo edície.

·         ALMANDOZ, Arturo, 2002. Planning Latin America’s Capital Cities, 1850 – 1950. London: Routledge, 350 s.

·         KOTLER, Philip and ARMSTRONG, Gary, 2001. Principles of Marketing. 9th ed. New Jersey: Prentice-Hall. 785 s.

Kapitola v knihe

PRIEZVISKO AUTORA, Meno autora, rok. Názov príspevku. In: Názov zborníka. Podnázov. Miesto vydania: vydavateľ, strany.

 ·         BASTIÉ, Jean, 1975. Paris: Baroque elegance and agglomeration. In: Eldredge, H.W. (ed.) World Capitals: Towards Guided Urbanization. Garden City, NY, Anchor/Doubleday, s. 17 – 27.

Články v časopisoch

PRIEZVISKO AUTORA, Meno autora, rok. Názov príspevku. Názov časopisu. Podnázov. ročník(číslo), strany.

·         ŠÍCHA, Jan et al., 2011. Ion flux characteristics in pulsed dual magnetron discharges used for deposition of photoactive TiO2 films. Plasma Processes and Polymers. 8(3), s. 191-199.

Príspevky v zborníkoch

PRIEZVISKO AUTORA, Meno autora, rok. Názov príspevku. In: Názov zborníka. Podnázov. Miesto vydania: vydavateľ, strany.

·         FOX, Ronald. 2014. Technological Advances in Banking. In: American Finance Association Northeast Regional Conference. Hartford: AFA, s. 24.

Elektronické zdroje -  Online časopisy

PRIEZVISKO AUTORA, Meno autora, rok. Názov článku. Názov casopisu, podnázov,[typ nosiča]. ročník(číslo), strany Dostupné z: DOI alebo adresa.

·         BITUŠÍKOVÁ, Alexandra and LUTHER, Daniel. Sustainable diversity and public space in the city of Bratislava, Slovakia. Anthropological Notebooks [online]. Ljubljana (Slovenia): Slovene Anthropological Society, 2010, 16(2) [cit. 13.6.2011]. Dostupné z: http://www.drustvo-antropologov.si/AN/PDF/2010_2/Anthropological_Notebooks_XVI_2_Bitusikova.pdf

Webové stránky / webové sídlo

Dominantný autor. Názov. Podnázov [typ nosiče]. Dátum publikovania. [dátum citovania]. Dostupné z: adresa.

·         Mms.com. M&M'S Official Website. [online] 2015 [cit.  20. 4. 2015], Dostupné z:  http://www.mms.com/

Archívne dokumenty a rukopisy

Názov inštitúcie, značka/názov fondu alebo zbierky, inventárne číslo alebo signatúra, číslo

kartónu/knihy/zložky/spisu, prípadne dátum a miesto vydania listín, názov alebo stručný popis úradných kníh a ich časový rozsah, u viacstránkových materiálov číslo strany

·         Archiv města Plzně, Česká reálka v Plzni, i. č. 9255, sign. 12d101, general catalogue of class I.A 1899/1900, s. 25.

Krátená forma citácie

Priezvisko, Iniciála mena. rok. strana.

·         Almandoz, A., 2002. 350 s.

 

INFORMÁCIE PRE ODOBERATELOV

Ročné predplatné: 18 €
Cena jedného výtlačku: 9 €

Predplatné si môžete objednať cez spoločnosť  mediaprint kappa.

Staršie čísla alebo špeciálne objednávky e-mailom na adrese redakcie Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.