VÝZVA NA ZASIELANIE PRÍSPEVKOV ARCHITEKTÚRA & URBANIZMUS 53, 3-4 / 2019

EXPORT/IMPORT PRINCÍPOV PLÁNOVANIA MODERNÉHO MESTA

deadline 31. august 2019

Tvorba miest v 20.storočí, najmä v krajinách s autoritatívnymi režimami, zanechala za sebou výrazné stopy, poznačila urbanistickú štruktúru miest i obraz krajiny.

Ambíciou tematicky zameraného čísla vedeckého časopisu A&U je poukázať na paralely a súčasne rozdiely, či osobitosti výsledkov moderného plánovania miest v rôznych regiónoch sveta, s dôrazom na ideový transfer medzi rozvojovými a rozvinutými krajinami cez vybrané porovnávacie štúdie.

Cieľom vedeckých štúdií je definovať uplatnenie všeobecných (medzinárodných) moderných prístupov k plánovaniu a tvorbe mesta a súčasne vyzdvihnúť lokálne a regionálne (mestské, štátne a národné) vplyvy, ktoré sa premietli do osobitých reflexií globálnej moderny i s dopadom na súčasný vývoj a transformáciu urbánnych štruktúr v rôznych regiónoch.

Osobitným zámerom je porovnať odlišné prístupy moderného plánovania miest a ich dopad na cha-rakter priestorových foriem v rozvojových a rozvinutých krajinách, ktoré v minulosti zdieľali podobné systémy autoritatívnych režimov.


Témy, či otázky, ktoré je vhodné reflektovať s cieľom zhodnotiť predchádzajúci vývoj:

  • Ktoré základné princípy a postupy plánovania miest sú spoločné pre rozvojové a rozvinuté krajiny? Je možné nájsť spoločné vzory prístupu k tvorbe urbánnych štruktúr v týchto krajinách?
  • Ako sa líši charakter moderného systému plánovania a formy urbanistických štruktúr v rôznych regiónoch vzhľadom na lokálne špecifiká? Do akej miery a v čom sa odlišovali od hlavného prúdu?
  • Akú úlohu zohrávali „exportované“ vplyvy pri stavbe miest v skúmaných regiónoch?
  • Aký dopad na systém plánovania a tvorby mesta mal spôsob vzdelávania architektov a urbanistov (urbanistické a plánovacie školy, inštitúcie)?


Témy, či otázky, ktoré je vhodné reflektovať s cieľom zhodnotiť súčasné smerovanie a vý-voj v priebehu ostatných troch dekád, poznamenaných globálnymi spoločenskými a ekonomickými zmenami:

  • Ktorým smerom sa posunul systém plánovania v rôznych krajinách a regiónoch za ostatné tri dekády a čo ho najviac ovplyvnilo?
  • Majú aktuálne výzvy a požiadavky na tvorbu miest korene v predchádzajúcom systéme plánovania? Odrážajú sa v diferencovanom prístupe k spôsobu transformácie mestských štruktúr?
  • Akú úlohu zohrávajú „exportované“ vplyvy pri stavbe miest v sledovaných oblastiach?
  • Akú úlohu zohrávajú rozličné prístupy vzdelávania architektov a urbanistov na charakter plánovania a tvorby miest v sledovaných regiónoch?

Editorky tematického čísla: ĽUBICA VITKOVÁ a KATARÍNA SMATANOVÁ

Ústav urbanizmu a územného plánovania,Fakulta architektúry, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Príspevky je potrebné zaslať najneskôr do 31. augusta 2019 na adresu redakcie časopisu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

Príspevky posúdia nezávislí recenzenti. Akceptované príspevky budú uverejnené v jesennom čísle časopisu 3 – 4 / 2019. Pri príprave textov dodržujte prosím inštrukcie pre autorov uverejnené na stránke časopisu tu